Liigu edasi põhisisu juurde
logo-pildina
0.00 

OÜ Kirjastus Loeb andmekaitsetingimused

OÜ Kirjastus Loeb (edaspidi nimetatud Kirjastus Loeb) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel OÜ Kirjastus Loeb töötleb oma klientide isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad veebilehel www.kirjastusloeb.ee asuvat Kirjastus Loeb e-poodi.

Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad veebilehel www.kirjastusloeb.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Kirjastus Loeb töötaja poole e-posti aadressil info@kirjastusloeb.ee.

1. OÜ Kirjastus Loeb kui isikuandmete vastutavad töötlejad

Veebilehel www.kirjastusloeb.ee on isikuandmete vastutavaks töötlejaks OÜ Kirjastus Loeb (registrikood 16510393), asukohaga Kesk tn 22-3 Tartu, Tartumaa 50114. E-post info@kirjastusloeb.ee. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda Kirjastus Loeb töötaja poole e-posti aadressil info@kirjastusloeb.ee.

2. Andmekaitsetingimuste ulatus

Kirjastus Loeb andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad veebilehte www.kirjastusloeb.ee või sooritavad ostu Kirjastus Loeb e-poest. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Kirjustusele Loeb isikuandmeid sisaldava pöördumise.

3. Mille alusel Kirjastus Loeb isikuandmeid töötleb?

Kirjastus Loeb kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Kirjastusele Loeb nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).
 • Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Kirjastus Loeb ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Kirjastus Loeb kaupade ostmisel).
 • Seaduse alusel ehk Kirjastus Loeb töötleb isikuandmeid Kirjastusele Loeb seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses jms).
 • Õigustatud huvi ehk Kirjastus Loeb töötleb isikuandmeid Kirjastus Loeb õigustatud huvides (õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs). Õigustatud huvi alusel töötleb Kirjastus Loeb isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja - vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Kirjastus Loeb töötaja poole e-posti aadressil info@kirjastusloeb.ee

Juhul kui Kirjastus Loeb vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Kirjastusele Loeb edastamisest, siis on Kirjastusel Loeb õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

4. Millistel eesmärkidel Kirjastus Loeb isikuandmeid töötleb?

Kirjastus Loeb töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • isikute ja vara kaitse
 • õigusnõuete menetlemine
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Kirjastus Loeb lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Kirjastus Loeb kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Kirjastus Loeb enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

5. Milliseid isikuandmeid Kirjastus Loeb töötleb?

Kirjastus Loeb kogub ja töötleb veebilehe www.kirjastusloeb.ee külastamisel järgmiseid isikuandmeid:

 • Veebilehe www.kirjastusloeb.ee külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmeid, mida veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).
 • Kirjastus Loeb e-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.
 • Kirjastusele Loeb pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).
 • Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Kirjastus Loeb ainult juhul, kui Teiega on Kirjastusega Loeb poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

Kirjastus Loeb töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Kirjastus Loeb töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt veebilehe www.kirjastusloeb.ee külastamisel. Kirjastus Loeb töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Kirjastuse Loeb ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

 • Kirjastus Loeb e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed - 3 aastat arvates ostu sooritamisest.
 • Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused - 3 aastat arvates Kirjastus Loeb poolt lõpliku vastuse edastamisest.
 • Tarbijamängude ja loosimiste tulemused - 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.
 • Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed - 3 aastat arvates menetluse lõppemisest.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Kirjastus Loeb töötaja poole e-posti aadressil info[at]kirjastusloeb.ee.

7. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Kirjastus Loeb võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt e-poes www.kirjastusloeb.ee edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid.

Juhul, kui Te ei soovi enam Kirjastus Loeb otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või pöördudes Kirjastus Loeb töötaja poole e-posti aadressil info@kirjastusloeb.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

8. Kuidas Kirjastus Loeb Teie isikuandmeid kaitseb?

Kirjastus Loeb kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

9. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Kirjastuselt Loeb Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Kirjastuse Loeb töötajale e-posti aadressil info@kirjastusloeb.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Kirjastusel Loeb on õigus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Kirjastusel Loeb on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Kirjastusel Loeb on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Kirjastusel Loeb ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Kirjastus Loeb viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

10. Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et Kirjastus Loeb rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

11. Küpsiste kasutamine

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel www.kirjastusloeb.ee on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

12. Isikustamata andmete töötlemine

Veebilehe www.kirjastusloeb.ee külastamisel võib Kirjastus Loeb koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Kirjastus Loeb töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

13. Profileerimine

Kirjastus Loeb võib kasutada Teie ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Kirjastus Loeb ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

14. Andmekaitsetingimuste muutmine

Kirjastusel Loeb on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Kirjastuse Loeb veebilehel www.kirjastusloeb.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Kirjastus Loeb töötaja poole e-posti aadressil info@kirjastusloeb.ee.

Ostukorv0
Ostukorvis pole ühtegi toodet
Jätka ostlemist
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram